ConnectGREEN – Obnova a management ekologických koridorů jako prvků zelené infrastruktury v horských regionech povodí Dunaje

ConnectGREEN – Restoring and Managing Ecological Corridors in Mountains as the Green Infrastructure in the Danube Basin

O projektu: Mezinárodní projekt ConnectGREEN je zaměřen na dunajsko-karpatský region jako na jedno z posledních útočišť velkých šelem (rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého) v Evropě. Jedná se o oblast, která je v současné době výrazně antropogenně ovlivňována zejména rychlým rozvojem infrastruktury, který prostřednictvím výstavby velkých dopravních staveb narušuje migrační koridory velkých šelem a zvyšuje fragmentaci jejich habitatu.
Hlavním cílem projektu je tedy zachování, resp. zlepšení propojení přírodních habitatů v karpatském regionu. Na projektu proto spolupracují organizace zapojené do plánování rozsáhlých infrastrukturních projektů i organizace spjaté s ochranou přírody, což zajistí integrovaný přístup k plánování územního rozvoje, který bude zároveň šetrný k přírodě. Základem řešení projektu je vývoj inovativních řešení a jednotné metodiky pro identifikaci ekologických koridorů a kritických míst napříč karpatským regionem za účelem udržení dlouhodobého přeshraničního pohybu volně žijících živočichů, udržení ekosystémových služeb a vysoké úrovně biologické rozmanitosti.
VÚKOZ, v. v. i. se jako jeden z českých partnerů podílí na projektu především přípravou modelů vhodnosti prostředí pro výskyt velkých šelem, identifikací jádrových oblastí jejich výskytu a modelováním výsledných ekologických koridorů pro migraci velkých šelem. Ekologické koridory budou vymezeny jak pro celé území karpatského regionu, tak detailně v rámci 4 specifických pilotních oblastí.

Webové stránky projektu:   oficiální stránky projektu ConnectGREEN

Řešitelský tým za VÚKOZ, v. v. i.:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Mgr. Kristýna Vlková, Ing. Mgr. Vladimír Zýka, Mgr. Magdaléna Jirousová

Další partneři projektu:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (CZ), WWF – Dunajsko-karpatský program (RO), Národní institut pro výzkum a rozvoj ve stavebnictví, městském plánování a udržitelném územním plánování (RO), Národní park Piatra Craiului (RO), WWF – Dunajsko-karpatský program (AT), CEEweb pro biologickou rozmanitost (HU), Univerzita Sv. Štěpána (HU), Slovenská agentura životního prostředí (SK), Státní ochrana přírody Slovenské republiky (SK), Centrum SPECTRA při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě (SK), Institut architektury a městského & územního plánování Republiky Srbsko (RS), Národní park Djerdap (RS)

Poskytovatel podpory:
Projekt ConnectGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region – specifický cíl 2.3. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory.

Doba trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021


Výsledky řešení projektu:

Jedním z prvních výsledků projektu je brožura s názvem Ekologická konektivita: síť pro lidi a přírodu. Brožura obsahuje obecný úvod o ekologické konektivitě a o tom, proč bychom ji měli chránit (zvláště v Karpatech). Představuje také tři velké šlemy dlouhodobě se v Karpatech vyskytující, pojednává o migračních bariérách a o opatřeních k zachování prostupnosti krajiny. Konkrétnější informace o ekologické konektivitě v České republice přináší dvojlist se základními fakty, který nabízí řešení ochrany prostupnosti krajiny pro velké šelmy v podobě Biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců.