Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření

O projektu: Břehové porosty vodních toků jsou přirozeným biotopem bobra evropského (Castor fiber), avšak plní celou řadu dalších významných funkcí, od technických až po environmentální, krajinářské, estetické a rekreační. Bobr v těchto porostech vyvolává změny, které se odrážejí ve zhoršení plnění některých jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláště chráněný druh, není možné přikročit k jeho eliminaci z naší přírody.

Projekt má za cíl (1) vytvořit model šíření bobra evropského v povodí Berounky, (2) vyjádřit škody a určit úživnost (a tedy rizikovost) jednotlivých typů břehových porostů a úseků toků a (3) vytvořit soubor vhodných preventivních opatření eliminujících negativní vliv činnosti bobra a odhadnout náklady na vhodná opatření. Typickými uživateli výsledků budou správci vodních toků a další subjekty, jichž se péče o břehové porosty týká.

Klíčová slova: bobr evropský; Castor fiber; šíření; prediktivní modelování; GIS; břehové porosty; poškození; management; povodí Berounka

Hlavní řešitel:
Ing. Mgr. Vladimír Zýka – Odbor biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i

Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D., Mgr. Tereza Brestovanská, Ph.D., Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ing. Veronika Strnadová, doc.Ing. Daniel Zahradník, Ph.D. – Odbor biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i

Ing. Pavel Bulíř, CSc. – Odbor kulturní krajiny a sídel, VÚKOZ, v. v. i.

Mgr. Jiří Vait – Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ph.D. – Fakulta životního prostředí, ČZÚ v Praze

Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Poskytovatel podpory: TA ČR – Technologická agentura České republiky
Spolupracující instituce: Povodí Vltavy, státní podnik

Výsledky dosažené v rámci projektu:

BULÍŘ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2019): Jak oceňovat škodu na dřevinách způsobenou bobrem evropským? Ochrana přírody (in prep.)