Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření

O projektu: Břehové porosty vodních toků jsou přirozeným biotopem bobra evropského (Castor fiber), avšak plní celou řadu dalších významných funkcí, od technických až po environmentální, krajinářské, estetické a rekreační. Bobr v těchto porostech vyvolává změny, které se odrážejí ve zhoršení plnění některých jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláště chráněný druh, není možné přikročit k jeho eliminaci z naší přírody.

Projekt má za cíl (1) vytvořit model šíření bobra evropského v povodí Berounky, (2) vyjádřit škody a určit úživnost (a tedy rizikovost) jednotlivých typů břehových porostů a úseků toků a (3) vytvořit soubor vhodných preventivních opatření eliminujících negativní vliv činnosti bobra a odhadnout náklady na vhodná opatření. Typickými uživateli výsledků budou správci vodních toků a další subjekty, jichž se péče o břehové porosty týká.

Klíčová slova: bobr evropský; Castor fiber; šíření; prediktivní modelování; GIS; břehové porosty; poškození; management; povodí Berounka

Hlavní řešitel:
Ing. Mgr. Vladimír Zýka – Odbor biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D., Mgr. Tereza Brestovanská, Ph.D., Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ing. Veronika Strnadová, doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D. – Odbor biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i

Ing. Pavel Bulíř, CSc. – Odbor kulturní krajiny a sídel, VÚKOZ, v. v. i.

Mgr. Jiří Vait – Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ph.D. – Fakulta životního prostředí, ČZÚ v Praze

Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Poskytovatel podpory: TA ČR – Technologická agentura České republiky
Spolupracující instituce: Povodí Vltavy, státní podnik


Výsledky dosažené v rámci projektu:

Předpokládané šíření bobra evropského v závislosti na současném výskytu a úživnosti prostředí vybraných toků v povodí Berounky (specializovaná mapa s odborným obsahem)

Po více než 40 letech šíření bobrů do západních a jihozápadních Čech jsou nyní kolonizovány všechny pohraniční zdrojové toky velkých řek Ohře, Berounky a Vltavy. Bobr v břehových porostech však způsobuje významné škody na dřevinách, a proto bylo dobré určit jeho budoucí rozšíření. Pro modelování pravděpodobnosti výskytu bobra byl zvolen statistický model logistické regrese. Predikce pravděpodobnosti rozšíření bobra byla provedena pro dvě skupiny vodních toků. Pro Berounku, Loděnici, Litavku, Rakovnický p.Lišanský p. byla použita podrobná data z původního managementového průzkumu břehových porostů. Pro vodní toky (hrubé členění DIBAVOD, VÚV TGM) v povodích StřelyÚslavy byla informace o složení břehového porostu získána pomocí řízené klasifikace družicových dat.

Pravděpodobnost rozšíření bobra byla rozdělena do tří stupňů: nízký (0–30 %), střední (31–70 %) a vysoký (71–100 %). Vybrané významné vodní toky dosahují průměrně nadpoloviční hodnoty pravděpodobnosti (s maximem 74 % na Loděnici). Bobr se v zájmovém území váže především na keřové vrby a prozatím neosídlil všechna vhodná stanoviště. Zjištěný výskyt bobra tak odráží jeho potravní preference jen částečně. Bobr je navíc oportunistický druh živočicha, který se poměrně dobře dokáže přizpůsobit svému prostředí.

V praxi může správce vodního toku na základě predikce pravděpodobnosti vytipovat místa, kde je osídlení bobry v budoucnu velmi pravděpodobné a přitom by mohlo zásadním způsobem ovlivnit odtokové poměry, ohrozit stabilitu vodních děl, způsobit újmu na lidském zdraví, či napáchat velké škody na dřevinách.

Více informací o mapě se nachází v přiloženém textu a přílohách. Výsledky lze podrobněji prohlížet na mapovém portálu VÚKOZ, v. v. i.

BARTÁK, V., VOREL, A., ZÝKA, V., VAIT, J., ANDREAS, M. (2020): Předpokládané šíření bobra evropského v závislosti na současném výskytu a úživnosti prostředí vybraných toků v povodí Berounky. Mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 15. 12. 2020 osvědčením č. 67714/2020-MZE-16222/MAPA695. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 44 s. ISBN: 978-80-87674-39-0.


Další výsledky dosažené v rámci projektu:

BULÍŘ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2019): Jak oceňovat škodu na dřevinách způsobenou bobrem evropským? Vodní hospodářství 10: 5–10.