O laboratoři prostorové ekologie

Laboratoř prostorové ekologie a ochrany přírody (Spatial Ecology and Conservation Lab) byla založena v roce 2018 jako interdisciplinární výzkumná skupina sdružující přírodovědce několika odborných směrů – od fyzické geografie a biogeografie, přes krajinnou ekologii a geoinformatiku až po botaniku a zoologii. Spojuje nás nejen současné angažmá na VÚKOZ, v. v. i. a vazby na Přírodovědeckou fakultu UK, ale především zájem o evropskou krajinu, rozmanitost jejího života a fungování v čase i prostoru.

Naší vizí je prohlubovat poznání o rozložení biodiverzity a fungování ekosystémů na krajinné úrovni, rozvíjet inovativní metody a přístupy v hodnocení krajiny a jejích habitatů a současně přispívat aplikací poznatků k účinné ochraně přírody. Zabýváme se hodnocením vztahů organismů k podmínkám prostředí včetně modelování jejich potenciální distribuce, analyzujeme vývoj, strukturu a fungování krajiny a specializujeme se na posuzování míry fragmentace či konektivity habitatů na všech prostorových škálách. Tyto poznatky pak aplikujeme v komplexním hodnocení kvality a funkcionality krajiny, vytváříme syntetické výstupy v podobě klasifikací krajiny a identifikujeme klíčové regiony či typy krajin, kterým je třeba věnovat zvýšenou ochranářskou pozornost.

Spolupracujeme s univerzitami, ústavy AV ČR, Ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správami národních parků, nevládními organizacemi i s řadou zahraničních institucí. Věříme, že většina výsledků naší práce proto nebude reflektována jen akademiky, ale najde své využití i v přípravě strategických dokumentů a praktické ochraně přírody a krajiny.