Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

O projektu: Projekt si kladl za cíl přispět ke komplexní ochraně krajiny před fragmentací v rámci celé ČR. Na komplexní ochranu krajiny před fragmentací bylo nahlíženo pohledem různých skupin živočichů – plazi, obojživelníci, semiakvatické druhy, ptáci, nelesní druhy a druhy lesních ekosystému. V rámci projektu vznikla řada výstupů od celkové koncepce řešení daného problému po jednotlivé dílčí metodiky. Hlavním výsledkem je ovšem vrstva Biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Biotop má za úkol zajistit vhodné místo pro trvalou existenci vybraných zájmových druhů velkých savců (rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý, los evropský). Biotop musí kromě dlouhodobého pobytu splňovat také migrační nároky těchto druhů. Zájmové druhy, především velké šelmy, mají skrze své postavení v potravním řetězci rozhodující vliv na vývoj populací ostatních druhů živočichů, a tím i na fungování celého ekosystému. Jeden z klíčových úkolů projektu byla optimalizace vzniklých výstupů z hlediska jejich využitelnosti v praxi, konkrétně v ochraně přírody a v územním plánování. Osvětová část projektu, která je dalším výsledkem projektu, má za cíl přispět k ochraně konektivity krajiny informováním širší veřejnosti a zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů.

Řešitelský tým:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Ing. Mgr. Vladimír Zýka, Mgr. Michaela Sladová – Odbor biologických rizik, VÚKOZ, v. v .i.
Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.,  Mgr. Hana Skokanová, Ph.D. – Odbor ekologie krajiny, VÚKOZ, v. v. i.
Ing. Václav Hlaváč, RNDr. Martin Strnad, Mgr. Jitka Větrovcová – AOPK ČR
doc. Petr Anděl, CSc., Ing. Ivana Gorčicová – Evernia, s. r. o.
Mgr. Ivo Dostál – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Období řešení projektu: 1/2015 – 04/2017

Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, EHP a Norské fondy

Výsledky projektu:
Všechny výstupy projektu jsou dostupné na stránkách AOPK ČR.