Invazní nepůvodní mikroorganismy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR.
Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území.

O projektu: Invaze nepůvodních patogenů dřevin představují významnou avšak dosud opomíjenou výzvu pro ochranu přírody a lesnictví v ČR. V důsledku šíření a působení těchto organizmů v krajině dochází často k značnému poškození porostů a úbytku populací hostitelských dřevin a následně též k významným změnám struktury a druhového složení invadovaných ekosystémů.

Projekt si klade tři hlavní cíle: (1) identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin s největším předpokládaným impaktem na přírodní prostředí ČR, (2) vytvořit mapový atlas jejich potenciální distribuce a impaktu na lesní ekosystémy ČR včetně souhrnné mapy celkové míry zátěže krajiny invazemi těchto organizmů a vizualizace možných dopadů na síť ZCHÚ a biotopy sítě NATURA 2000 a (3) vypracovat metodiku obsahující detekci těchto organizmů a návrh vhodných mitigačních a adaptačních opatření.

Klíčová slova: biologické invaze; invazní nepůvodní mikroorganizmy; lesní ekosystémy; zvláště chráněná území; krajinná patologie; prediktivní modely; potenciální distribuce; fytopatologie; GIS; houbové patogeny; oomycety; dřeviny; lesní management.

Hlavní řešitel: RNDr. Eva Chumanová, Ph.D. – Oddělení prostorové ekologie, VÚKOZ, v. v. i.

Řešitelský tým: Mgr. Tereza Brestovanská, Ph.D., Mgr. Karel Černý, Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková, Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Ing. Mgr. Vladimír Zýka – Oddělení prostorové ekologie a Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Poskytovatel podpory: Projekt (TH03030306) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Výsledky dosažené v rámci projektu:

Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR

Publikace je ojedinělou analýzou potenciální distribuce 11 prioritních druhů invazních nepůvodních patogenů dřevin a jejich impaktu na přírodní biotopy ČR. Druhy byly vybrány zejména z hlediska významnosti jejich aktuálního či možného dopadu na populace domácích druhů dřevin a nebezpečnosti pro lesní ekosystémy v ČR. Pro každý z patogenů byly vytvořeny tři základní predikční mapy: mapa vhodnosti abiotických podmínek prostředí, mapa citlivosti lesních (příp. vybraných nelesních) biotopů soustavy NATURA 2000 a mapa potenciálního ohrožení lesních (příp. vybraných nelesních) biotopů soustavy NATURA 2000. Mapy vznikly na základě expertních prediktivních modelů. Jako prediktory byly použity především klimatické, topografické a půdní charakteristiky a dále data o přítomnosti vodních toků a potenciálním výskytu hostitelských dřevin. Atlas zahrnuje též závěrečnou syntetickou mapu potenciálního ohrožení lesních biotopů soustavy NATURA 2000 všemi 11 hodnocenými patogeny, která ukazuje celkovou predikovanou míru zátěže krajiny ČR touto skupinou invazních organismů.

Publikace je dostupná ke stažení a obsažené mapy lze podrobněji prohlížet na mapovém portálu VÚKOZ, v. v. i.
V případě zájmu o tištěnou verzi této publikace pište prosím na chumanova@vukoz.cz.

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., BRESTOVANSKÁ T., HAŇÁČKOVÁ Z., HAVRDOVÁ L., ZÝKA V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 103 s. ISBN: 978-80-87674-45-1.

Invazní patogeny dřevin v životním prostředí – determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy

Metodika popisuje význam invazních patogenů dřevin v životním prostředí na příkladu vybrané skupiny modelových druhů a umožňuje identifikaci způsobovaných chorob a jejich management. Vypracovaný soubor preventivních i adaptačních opatření pokrývá různé typy vegetace (zeleň mimo les, památné stromy, hospodářské porosty, lesy zvláštního určení, vegetace chráněných území) a všechny důležité aspekty managementu invazí z hlediska životního prostředí. Práce zahrnuje ekologickou charakteristiku druhů a základy epidemiologie chorob pro porozumění procesům, které v invadovaných ekosystémech probíhají. Součástí metodiky jsou též přehledy nejvíce citlivých hostitelů a biotopů i příklady chráněných území, které se s konkrétními invazemi nejvíce potýkají či pravděpodobně potýkat budou. Metodika ve spojení s „Atlasem potenciální distribuce invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy ČR“ představují unikátní soubor prací využitelný v nejrůznějších oblastech od nejvyšší úrovně státní správy až po praktické použití lesníky, dendrology i arboristy. Publikace zaplňují významnou mezeru v oblasti identifikace a managementu invazních patogenů dřevin v oblasti životního prostředí.

Publikace je dostupná ke stažení.
V případě zájmu o tištěnou verzi této publikace pište prosím na chumanova@vukoz.cz.

ČERNÝ K., CHUMANOVÁ E., HAVRDOVÁ L., HAŇÁČKOVÁ Z., BRESTOVANSKÁ T., ZÝKA V. (2021): Invazní patogeny v životním prostředí – determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certifikovaná metodika. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 53 s. ISBN: 978-80-87674-46-8.

PUBLIKACE v časopisu OCHRANA PŘÍRODY

Titulní stránka publikace Černý a kol. (2020) - odkaz na stažení publikace

ČERNÝ K., TSYKUN T., STRNADOVÁ V., MRÁZKOVÁ M., HRABĚTOVÁ M. (2020): Plíseň buková – nebezpečný invazní patogen buku lesního zdomácněl v ČR. – Ochrana přírody 4: 26–29.

Titulní stránka publikace Chumanová a kol. (2019) - odkaz na stažení publikace

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L., HAŇÁČKOVÁ Z., STRNADOVÁ V., ZÝKA V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. – Ochrana přírody 6:34–38.

PUBLIKACE v časopisu LESNICKÁ PRÁCE

Titulní stránka publikace Brestovanská a kol. (2020) - odkaz na stažení publikace

BRESTOVANSKÁ T., CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L., ZAHRADNÍK D., ZÝKA V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. – Lesnická práce 3: 32–34.

Titulní stránka publikace Zýka a kol. (2020) - odkaz na stažení publikace

ZÝKA V., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ZAHRADNÍK D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. – Lesnická práce 4: 32–35.

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU z konference

Titulní stránka sborníku - odkaz na stažení příspěvku

ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L. (2018): Management okrasných výsadeb jasanu s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. – In: Barta M., Ondrušková E. [eds.]: Dreviny vo verejnej zeleni 2018 – Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, ISBN: 978-80-89408-30-6, s. 42–48.