Invazní nepůvodní mikroorganismy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území.

O projektu: Invaze nepůvodních patogenů dřevin představují významnou avšak dosud opomíjenou výzvu pro ochranu přírody a lesnictví v ČR. V důsledku šíření a působení těchto organizmů v krajině dochází často k značnému poškození porostů a úbytku populací hostitelských dřevin a následně též k významným změnám struktury a druhového složení invadovaných ekosystémů.

Projekt si klade tři hlavní cíle: (1) identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin s největším předpokládaným impaktem na přírodní prostředí ČR, (2) vytvořit mapový atlas jejich potenciální distribuce a impaktu na lesní ekosystémy ČR včetně souhrnné mapy celkové míry zátěže krajiny invazemi těchto organizmů a vizualizace možných dopadů na síť ZCHÚ a biotopy sítě NATURA 2000 a (3) vypracovat metodiku obsahující detekci těchto organizmů a návrh vhodných mitigačních a adaptačních opatření.

Klíčová slova: biologické invaze; invazní nepůvodní mikroorganizmy; lesní ekosystémy; zvláště chráněná území; krajinná patologie; prediktivní modely; potenciální distribuce; fytopatologie; GIS; houbové patogeny; oomycety; dřeviny; lesní management.

Hlavní řešitel: RNDr. Eva Chumanová, Ph.D. – Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Řešitelský tým: Mgr. Tereza Brestovanská, Ph.D., Mgr. Karel Černý, Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková, Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Ing. Mgr. Vladimír Zýka – Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Poskytovatel podpory: Projekt (TH03030306) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021


Výsledky dosažené v rámci projektu:

ZÝKA V., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ZAHRADNÍK D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. – Lesnická práce 4: 32–35.

BRESTOVANSKÁ T., CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L., ZAHRADNÍK D., ZÝKA V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. – Lesnická práce 3: 32–34.

CHUMANOVÁ E., ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L., HAŇÁČKOVÁ Z., STRNADOVÁ V., ZÝKA V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. – Ochrana přírody 6: 34–38.