Invazní nepůvodní mikroorganismy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území.

O projektu: Invaze nepůvodních patogenů dřevin představují významnou avšak dosud opomíjenou výzvu pro ochranu přírody a lesnictví v ČR. V důsledku šíření a působení těchto organizmů v krajině dochází často k značnému poškození porostů a úbytku populací hostitelských dřevin a následně též k významným změnám struktury a druhového složení invadovaných ekosystémů.

Projekt si klade tři hlavní cíle: (1) identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin s největším předpokládaným impaktem na přírodní prostředí ČR, (2) vytvořit mapový atlas jejich potenciální distribuce a impaktu na lesní ekosystémy ČR včetně souhrnné mapy celkové míry zátěže krajiny invazemi těchto organizmů a vizualizace možných dopadů na síť ZCHÚ a biotopy sítě NATURA 2000 a (3) vypracovat metodiku obsahující detekci těchto organizmů a návrh vhodných mitigačních a adaptačních opatření.

Klíčová slova: biologické invaze; invazní nepůvodní mikroorganizmy; lesní ekosystémy; zvláště chráněná území; krajinná patologie; prediktivní modely; potenciální distribuce; fytopatologie; GIS; houbové patogeny; oomycety; dřeviny; lesní management.

Hlavní řešitel: RNDr. Eva Chumanová, Ph.D. – Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Řešitelský tým: Mgr. Tereza Brestovanská, Ph.D., Mgr. Karel Černý, Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková, Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.,  Ing. Mgr. Vladimír Zýka – Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Poskytovatel podpory: Projekt (TH03030306) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Výsledky dosažené v rámci projektu:

ČERNÝ K., HAVRDOVÁ L. (2018): Management okrasných výsadeb jasanu s výskytem Hymenoscyphus fraxineus / Management of ornamental ash plantations with presence of Hymenoscyphus fraxineus. – In: Barta M, Ondrušková E. [eds.], Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 7. 6. 2018, Nitra, Slovenská republika, p. 42–48. ISBN 978-80-89408-30-6.

CHUMANOVÁ E., ROMPORTL D., HAVRDOVÁ L., ZAHRADNÍK D., PEŠKOVÁ V., ČERNÝ K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands, Scandinavian Journal of Forest Research. DOI: 10.1080/02827581.2019.1584638.