Břehové porosty vodních toků jsou přirozeným biotopem bobra evropského (Castor fiber), avšak plní celou řadu dalších významných funkcí, od technických až po environmentální, krajinářské, estetické a rekreační. Bobr v těchto porostech vyvolává změny, které se odrážejí ve zhoršení plnění některých jejich funkcí.

Invaze nepůvodních patogenů dřevin představují významnou avšak dosud opomíjenou výzvu pro ochranu přírody a lesnictví v ČR. V důsledku šíření a působení těchto organizmů v krajině dochází často k značnému poškození porostů a úbytku populací hostitelských dřevin a následně též k významným změnám struktury a druhového složení invadovaných ekosystémů.

Projekt si klade za cíl komplexní zhodnocení geo/biodiverzity na krajinné úrovni pro území celé ČR, které umožní kvalifikované rozhodování o managementu krajiny a prioritizaci péče o zvláště chráněná území.

Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý monitoring dynamiky krajiny České republiky. Zvláštní pozornost je věnována vývoji krajiny ve vztahu k chráněným územím (zejména národním parkům a chráněným krajinným oblastem a lokalitám soustavy NATURA 2000) a dále procesu fragmentace krajiny z hlediska přímého antropogenního tlaku i změn stanovišť. V rámci projektu vzniká také geoportál, který představí všechny prostorové vrstvy prezentující sledované změny, které vznikají v rámci tohoto projektu.

Mezinárodní projekt ConnectGREEN je zaměřen na dunajsko-karpatský region jako na jedno z posledních útočišť velkých šelem (rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého) v Evropě. Jedná se o oblast, která je v současné době výrazně antropogenně ovlivňována zejména rychlým rozvojem infrastruktury, který prostřednictvím výstavby velkých dopravních staveb narušuje migrační koridory velkých šelem a zvyšuje fragmentaci jejich habitatu.