Národní monitoring dynamiky krajiny

O veřejné zakázce: Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý monitoring dynamiky krajiny České republiky.
Zvláštní pozornost bude věnována vývoji krajiny ve vztahu k chráněným územím (zejména národním parkům a chráněným krajinným oblastem a lokalitám soustavy NATURA 2000) a dále procesu fragmentace krajiny z hlediska přímého antropogenního tlaku i změn stanovišť.
Monitoring metodicky vychází z výzkumu dlouhodobých změn krajiny, je však primárně zaměřen na hodnocení recentních procesů a trendů dynamiky kvality a struktury současné kulturní krajiny.

Tematicky lze veřejnou zakázku rozdělit do následujících okruhů:

  • hodnocení dlouhodobých změn krajinného pokryvu a struktury krajiny zejména od 50. let 20. století do současnosti; identifikace a kvantifikace hlavních procesů změn (sub/urbanizace, zatravňování, zalesňování atd.) v rámci území celé České republiky a následné porovnání dynamiky krajiny a změn v rámci chráněných území a mimo ně;
  • analýza antropogenního tlaku na krajinu s důrazem na chráněná území (tzv. human impact assessment) – nárůst zástavby, rekreačních ploch, lyžařských středisek atd. od 50. let do současnosti; zhodnocení vývoje a stavu zastavěných a zastavitelných území v chráněných územích a jejich okolí nebo v oblastech klíčových z hlediska zachování konektivity krajiny aj.;
  • analýza změn potenciálně vhodných habitatů zájmových druhů – klíčových předmětů ochrany a ohrožených druhů (využití přístupů habitatového modelování nad daty Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR);
  • zhodnocení míry fragmentace krajiny a konektivity habitatů – analýza fragmentace krajiny s důrazem na dochované přírodě blízké lokality, funkční prvky ÚSES, chráněná území, antropogenní prvky (zástavba, komunikace atd.) a stanovení modelu konektivity klíčových habitatů a předmětů územní ochrany; součástí bude i hodnocení změny stavu, délky a příčné fragmentace říční sítě a analýza ekologických funkcí krajiny;
  • vytvoření a zajištění provozu informačního systému o stavu a vývoji krajiny, včetně veřejně přístupné mapové aplikace na platformě www.krajina.cz.

Webové stránky projektu:   www.monitoringkrajiny.cz

Řešitelský tým:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Mgr. et Mgr. Bc. Tomáš Janík, Ing. Mgr. Vladimír Zýka, Bc. Barbora Lachová, Mgr. Michaela Sladová, RNDr. Eva Chumanová, Ph.D. – Odbor biologických rizik, VÚKOZ,
v. v. i.

Mgr. Katarína Demková, Ph.D. – Odbor kulturní krajiny a sídel, VÚKOZ, v. v. i.

Ing. Jakub Houška, Ph.D., Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Denisa Kaloková, Bc. Denisa Simerská, Ing. Michal Krejčí, Bc. Magdalena Komorová, Mgr. Martin Musil, Mgr. Roman Borovec, Ing. Andrea Procházková – Odbor ekologie krajiny, VÚKOZ, v. v. i.

Poskytovatel podpory: Zadavatelem veřejné zakázky je Ministerstvo životního prostředí, 2018 – 2022.