Barbora Lachová

Barbora studuje magisterské obory Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK a Ochrana přírody na Fakultě životního prostředí ČZU. V rámci studia se věnuje geoekologickým preferencím jelena evropského na území NP Šumava a Bayerischer Wald ve vztahu k dynamickým změnám prostředí a habitatovému modelování. V NP Šumava se podílí na sběru dat v rámci přeshraničního projektu Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny. Na Oddělení biologických rizik Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích se jako odborný technický pracovník zabývá studiem vztahů organismů k podmínkám prostředí a jejich časoprostorové distribuci.

David Outrata

David je absolventem magisterského oboru Kartografie a Geoinformatika na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci svého studia se věnoval různým metodám dálkového průzkumu Země a změnám krajinného pokryvu. Na studijní stáži v řecké Soluni se zabýval určováním vlhkosti půdy z radarových dat. V rámci působení ve Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví se zaměřuje na problematiku pěstování energetických plodin a jejich mimoprodukčními funkcemi v krajině.

Dušan Romportl

Dušan vystudoval obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK, kde nadále působí jako odborný asistent. V rámci doktorátu se zabýval metodami geografické syntézy a klasifikace krajiny. V současné době se věnuje především studiu vztahů organismů k podmínkám prostředí, modelování jejich potenciální distribuce, dále problematice fragmentace a konektivity krajiny. V rámci aktuálně řešených projektů se zabývá také hodnocením geo/biodiverzity, změnami krajiny a její struktury.
Je členem několika odborných společností – IALE-CZ, Česká společnost pro ekologii, International Biogeography Society, Society of Conservation Biology; absolvoval několik výzkumných stáží v zahraničí (NINA Trondheim, Z-GIS Salzburg, Victoria University of Wellington).

scholar.google.cz
Eliška Tichopádová

Eliška absolvovala magisterský obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Během studia byla na studijním pobytu na Maltě a na výzkumné stáži v Basque Centre for Climate Change ve španělském Bilbau, kde se zabývala modelováním ekosystémových služeb. Má zájem o problematiku využití ekosystémových služeb pro potřeby ochrany přírody a o souvislost ekosystémových služeb a biodiverzity. Krátce působila jako specialista GIS v oddělení Pedologie a ochrany půdy VÚMOP, v. v. i. Je členkou České společnosti pro krajinnou ekologii IALE-CZ.

Eva Chumanová

Eva absolvovala magisterský obor Ochrana a tvorba životního prostředí a doktorský obor Aplikovaná a krajinná ekologie na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Během studií se věnovala problematice dynamiky, disturbancí a obnovy horských smrkových ekosystémů. Následně působila jako vědecko-výzkumná pracovnice v Laboratoři ekologie lesa Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR v Českých Budějovicích, v Oddělení ukládání uhlíku v krajině Ústavu (dříve Centra) výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně a na Katedře ochrany lesa a entomologie Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době je zaměstnána v Oddělení biologických rizik Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích, kde se v rámci aktuálně řešených projektů zabývá zejména modely prostorového rozšíření druhů a jejich aplikacemi v krajinné fytopatologii a při studiu biodiverzity.

orcid.org
Jaroslav Vojta

Jarda vystudoval obor Geobotanika na Přírodovědecké fakultě UK, a obor Ekologie v rámci doktorského studia tamtéž. V minulosti působil jako odborný asistent na katedře botaniky PřF UK. Zabývá se změnami diverzity rostlin v důsledku moderních i historických změn krajiny, vegetační sukcesí, vztahem herbivorů a vegetace i jednotlivých populací rostlin a prostorovou strukturou rostlinných společenstev. V současné době působí také jako terénní a vědecký pracovník Ekologické služby Hořovice.

Kristýna Vlková

Kristýna absolvovala magisterské studium Fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době pokračuje doktorským studiem. Zabývá se hodnocením prostupnosti krajiny ve vztahu k výskytu a pohybu živočichů, problematikou fragmentace krajiny a modelováním vhodnosti prostředí především pro druhy velkých šelem. V rámci působení na Oddělení biologických rizik ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. se podílí na modelování sítě ekologických koridorů pro migraci rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v Karpatech. Tomuto tématu se věnuje také ve své disertační práci.

Michal Andreas

Michal je absolventem katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK, kde absolvoval magisterské studium. Na své disertační práci věnované studiu potravní ekologie společenstev netopýrů pracoval na Institutu aplikované ekologie Lesnické fakulty ČZU Praha. Potravní ekologie netopýrů a další témata výzkumu tého skupiny živočichů stále představují jeho hlavní pole odborného působení. V rámci projektů na VÚKOZ se věnoval i problematice výzkumu biodiverzity, migrace velkých savců, monitoringu přirozených lesů apod. V současné době působí také jako odborný asistent na katedře biologie Přírodovědecké fakulty UHK, kde se věnuje hlavně výuce zoologických oborů a anatomie. 

Michaela Loquenzová

Míša vystudovala obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci magisterského studia absolvovala půlroční studijní pobyt na Karls Universität Tübingen. Po skončení vysokoškolského studia pracovala jako projektový manažer na Agentuře ochrany přírody a krajiny. Během studia a dále pak profesně se zaměřuje na fragmentaci krajiny a její průchodnost pro živočichy. Hlavním těžištěm výzkumu jsou velké šelmy, zejména pak rys ostrovid v kontextu střední Evropy. Prioritním zájmem však zůstává studium habitatových nároků rysa ostrovida v širší oblasti Šumavy na přeshraniční úrovni. Z tohoto důvodu Míša absolvovala roční vědecký pobyt v Národním parku Bavorský les. V současné době pracuje nejen na VÚKOZ v Oddělení biologických rizik, kde se zabývá habitatovými preferencemi živočichů, ale také se podílí na monitoringu naší největší kočkovité šelmy v rámci projektu 3LYNX pro Národní park Šumava. Poslední výzkumnou stáží byla návštěva Biogeography Lab na Humboldt Universität zu Berlin.

Tereza Brestovanská

Tereza vystudovala obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK. V rámci doktorátu v oboru Ochrana lesa a myslivost na ČZU se zabývala vztahy mezi brouky a prostředím lesních ekosystémů na lokální a krajinné úrovni. Během doktorského studia absolvovala dvě měsíční stáže na univerzitách v Itálii (DiBEST, Università della Calabria) a ve Španělsku (CIBIO, Universidad de Alicante). V rámci zaměstnání na Oddělení biologických rizik ve VÚKOZ, v. v. i. spolupracovala na monitoringu přirozených lesů ČR a v současné době se podílí zejména na modelování prostorového rozšíření druhů. 

orcid.org
Tomáš Janík

Tomáš získal magisterský titul v oborech fyzické i sociální geografie na Přírodovědecké fakultě UK a nyní na stejné instituci pracuje a pokračuje v doktorském studiu fyzické geografie. Na Přírodovědecké fakultě a na Oddělení biologických rizik VÚKOZ, v. v. i. se odborně zaměřuje na témata krajinné ekologie, především na změny krajiny a krajinného pokryvu, typologii krajiny, habitatové modelování a také na územní ochranu přírody v podobě aplikace zmíněných témat do podoby prioritizace ochrany území. Tomáš absolvoval semestrální studijní pobyt na univerzitě v severoirském Coleraine a pracovně-studijní pětiměsíční stáž v Národním parku Bavorský les, který sousedí se Šumavou, nejvýznamnějším polem zájmu Tomášových prací. Kromě vědeckého pohledu nahlíží Tomáš na krajinu i skrze své působení v architektonicko-urbanistickém ateliéru a na úřadě městské části. Tomáš je členem České geografické společnosti a České společnosti pro krajinnou ekologii.

scholar.google.czorcid.org
Vladimír Zýka

Vladimír vystudoval inženýrský obor Krajinné inženýrství na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze a magisterský obor Fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK, kde pokračuje ve stejném oboru na doktorském studiu. Vladimír se zaměřuje na problematiku fragmentace krajiny, zabývá se také modelováním vhodnosti prostředí a konektivity krajiny (nejen) pro vlka obecného. V rámci současných projektů řeší především vztahy organismů a jejich životního prostoru na různých prostorových škálách. Vladimír je členem České geografické společnosti a České společnosti pro ekologii.