GEO/BIODIVERZITA v krajině – komplexní hodnocení druhové a habitatové diverzity v kontextu stávající míry územní ochrany

O projektu: Projekt si klade za cíl komplexní zhodnocení geo/biodiverzity na krajinné úrovni pro území celé ČR, které umožní kvalifikované rozhodování o managementu krajiny a prioritizaci péče o zvláště chráněná území.
Řešení projektu se sestává s řešení čtyř dílčích cílů a jejich následné syntézy: (1) analýza geodiverzity; (2) analýza habitatové a druhové diverzity; (3) analýza antropogenní transformace a vyhodnocení očekávaných rizik; (4) analýza územní ochrany. Datové sady, vytvořené v průběhu řešení projektu, budou představovat významný podklad pro ucelené hodnocení druhové a habitatové biodiverzity v kontextu míry jejich antropogenní transformace a pro hodnocení potenciálu rozvoje územní ochrany přírody a krajiny.

Hlavní řešitel:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.– Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D., Mgr. Eliška Fňukalová, RNDr. Eva Chumanová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Tomáš Janík, Mgr. Jaroslav Vojta, Ph. D., Ing. Mgr. Vladimír Zýka – Oddělení biologických rizik, VÚKOZ, v. v. i.

Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Poskytovatel podpory: TA ČR – Technologická agentura České republiky