Komplexní hodnocení potenciálu rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny

O projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření dynamického modelu pro komplexní hodnocení rozvoje bioenergetiky v kontextu změn probíhajících v agrárním sektoru, vzhledem ke zvyšování efektivnosti pěstování vybraných energetických plodin v důsledku rozvoje agrotechnologií a k dopadům probíhajících změn klimatu. Důraz je kladen též na mimoprodukční funkce energetických plodin, zejména podpora konektivity krajiny a protierozní opatření.

Poskytovatel podpory: TA ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

O projektu: Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou.

Poskytovatel podpory: TA ČR, Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Možnosti využití biomasy pro energetické účely včetně ekonomických aspektů

O projektu: Cílem projektu je poskytnout odbornou podporu a informace o potenciálu biomasy, jeho geografickém rozložení a struktuře, a současně i o ekonomických, logistických a energetických aspektech jeho využití.

Poskytovatel podpory: MŽP, Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí